تاثیر عصاره آبی-الکلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر میزان گنادوتروپین(LH، FSH) و استروئیدهای جنسی در موش صحرایی نر بالغ دیابتی

چکیده:
مقدمه
بررسی ها نشان داده است که بیماری دیابت می تواند عملکرد و ساختار دستگاه تولید مثل را تحت تاثیر قرار دهد.
هدف از این تحقیق تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه مریم گلیSalvia officinalis بر سطوح سرمی گنادوتروپین ها، تستوسترون و دی هیدرو تستوسترون است.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، 60 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 5 گروه تقسیم شد. کنترل، دیابتی تحت تیمار با mg/kg 60 استرپتوزوتوسین، کنترل تحت تیمار مریم گلی با دوز mg/kg 400، دیابتی تحت تیمار مریم گلی با دوز mg/kg 200، دیابتی تحت تیمار مریم گلی با دوز mg/kg400 بودند. پس از 28 روز نمونه های خونی تهیه و میزان هورمون ها، با استفاده از روش رادیو ایمونو اسی(RIA) موردارزیابی قرار گرفت.
نتایج
سطوح سرمی هورمون ها درگروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. سطوح سرمی تستوسترون و دی هیدرو تستوسترون در گروه کنترل تحت تیمار با عصاره نسبت به گروه کنترل به ترتیب افزایش و کاهش معنی دار را داشت. گروه های دیابتی تحت تیمار با عصاره(mg/kg 200 /mg/kg 400) گنادوتروپین ها و تستوسترون نسبت به گروه دیابتی به طور معنی داری افزایش یافت.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عصاره مریم گلی با دارا بودن ترکیبات کوئرستین و رزمارینیک اسید موجب اثر حفاظتی بر سلول های تخریب شده توسط استرپتوزوتوسین می شود و در کاهش عوارض ناشی از دیابت و حفظ سطح سرمی هورمون ها در موش صحرایی موثر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1018 -1027
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505062 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!