بررسی تاثیر مراقبت های استاندارد راه هوایی مصنوعی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور

چکیده:
پیش زمینه و هدف
مراقبت های استاندارد راه هوایی می تواند منجر به کاهش بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور شود. این مطالعه باهدف بررسی تاثیر مراقبت های استاندارد راه هوایی مصنوعی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 64 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان که تحت تهویه مکانیکی بودند به روش آسان انتخاب شدند. سپس نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. در گروه مداخله مراقبت های استاندارد راه هوایی مصنوعی و در گروه کنترل مراقبت های روتین انجام شد. مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده در مراحل قبل و روزهای سوم، چهارم و پنجم مطالعه برای تمام نمونه ها تکمیل شد.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که تا روز چهارم مطالعه، میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده در هر دو گروه مداخله و کنترل مشابه بود؛ اما در روز پنجم مطالعه میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده در گروه مداخله به طور معنی داری کم تر از گروه کنترل بود.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که در بیماران تحت تهویه مکانیکی، مراقبت های استاندارد راه هوایی مصنوعی می تواند منجر به افزایش کم تری در میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده بیماران شود. لذا جهت پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور به پرستاران توصیه می شود که این مراقبت ها را انجام دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
987 -994
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505575 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.