بررسی میزان شیوع خشونت علیه زنان باردار در ایران: مطالعه ی مرور نظام مند و فرا تحلیل

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
خشونت علیه زنان در دوران بارداری به صورت خزنده ای در حال افزایش و به صورت یک چالش اجتماعی نامحسوس درآمده است؛ و با توجه به اینکه در مطالعات مختلف، آمارهای مختلفی از این مشکل منتشرشده است در مطالعه حاضر سعی شده آمار جامع و قابل اتکایی از این معضل به روش مروری نظام مند و فرا تحلیل ارائه شود تا برای آن بتوانند با دید وسیع تری اقدام به چاره جویی کرد.
روش بررسی
32 مطالعه با استفاده از کلیدواژه های خشونت خانگی، خشونت علیه زنان، خشونت دوران بارداری، همسر آزاری، violence during pregnancy، domestic violence، از بانک های اطلاعاتی موجود در سطح کشور شامل Magiran - medlibe - sid - iranmedex و نیز بانک های اطلاعاتی لاتین Pubmed - Google scholar- Science Direct - Scopus به دست آمد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار STATA (نسخه 11/1) و فرا تحلیل (مدل اثرات تصادفی) انجام شده و ناهمگونی بین مطالعات با استفاده از آزمون I2 بررسی شده است.
یافته ها
پس از انجام آنالیز آماری میزان شیوع کل خشونت در 15610 مادر باردار 52 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد:43 تا 62) و میزان انواع خشونت های فیزیکی، جنسی و روحی روانی به ترتیب خشونت فیزیکی 19 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 12 تا 26) خشونت جنسی 31 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 23 تا 38) و خشونت روحی روانی 45 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 38 تا 51) برآورد شد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نشان داد شیوع بالای خشونت در دوران بارداری وابستگی زیادی با سطح تحصیلات و شغل افراد در هر دو جنس دارد که این دو مقوله رابطه تنگاتنگی با سطح فرهنگی اجتماعی جامعه دارند. لذا افزایش تسهیلات تحصیلی و شغلی می تواند یک راهبر بنیادی در کاهش این معضل باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
973 -986
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505578 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.