انواع خطای پرستاری در پروسیجر جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس بخش های مراقبت ویژه نوزادان شهرستان سنندج-1392

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
پرستاران مسئول انجام تعداد قابل توجهی از پروسیجرهای تهاجمی برای نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشند و بروز خطا در مراقبت از نوزادان در معرض خطر، افزایش یافته است. پرستار بیشترین سطح اصطکاک ارتباطی، مراقبتی و درمانی را با مددجوی انسانی دارد، لذا می تواند یکی از پرمسئله ترین بخش های مدیریتی در مورد وقوع خطاهای انسانی باشد.
هدف
هدف از این مطالعه تعیین نوع خطای پرستاری در جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس بخش های مراقبت ویژه نوزادان شهرستان سنندج در سال 1392 است.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی، 28 نفر پرستار شاغل در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی- درمانی بعثت و تامین اجتماعی شهرستان سنندج در سال 1392 به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست پژوهشگر ساخته و روش جمع آوری اطلاعات مشاهده مستقیم پرستاران توسط پژوهشگر بود. هر پرستار تعداد چهار بار مورد مشاهده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه 13 انجام گرفت.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر سه نوبت مشاهده و در نمای مشاهده ها بیشترین خطای پرستاری در جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس به ترتیب مربوط به مرحله اجرا پروسیجر، مرحله ثبت و مرحله آمادگی پروسیجر جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس می باشد.
بحث و نتیجه گیری
یافته ها نشان می دهند که متداول ترین نوع خطای پرستاری در جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس در مرحله اجرا پروسیجر است. با تغییر و اصلاح فرآیند آموزش و برنامه ریزی های آموزشی توسط مدیران و مسئولین آموزش پرستاری تا حدود زیادی می توان از بروز این خطاها و تکرار آن ها در آینده پیشگیری نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
953 -963
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505583 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.