تاثیر کورکومین بر علائم سندرم قبل از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
سندرم قبل از قاعدگی را اغلب زنان در سنین باروری تجربه می کنند. این سندرم ترکیبی از تغییرات خلقی، جسمی و رفتاری است که با ارتباطات خانوادگی و فعالیت های اجتماعی تداخل می کند. روش های مختلفی برای درمان این سندرم مطرح شده و یکی از این روش ها استفاده از گیاهان دارویی است. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر کورکومین بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد.
مواد و روش کار
در این کارآزمایی بالینی دو سو کور، 70 نفر از دانشجویان دارای علائم PMS به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده کورکومین و دارونما تقسیم شدند. مبتلایان روزانه دو کپسول از هفت روز قبل از قاعدگی تا 3 روز پس از قاعدگی به مدت 3 سیکل دریافت کردند و پرسشنامه ثبت علائم روزانه تکمیل شد. داده های قبل از مداخله و 1، 2 و 3 سیکل پس از مداخله توسط آزمون های آنالیز واریانس اندازه گیری های مکرر و تی مستقل تجزیه وتحلیل شدند. جهت تجزیه وتحلیل از نرم افزار 18–SPSS استفاده شد و P<0/05 معنی دار تلقی شد.
یافته ها
قبل از مداخله دو گروه ازنظر میانگین امتیازات علائم PMS تفاوت معنی دار آماری نداشتند (گروه کورکومین39/1±103/6 و گروه دارونما 44/6±106/7 و P=0/77)؛ اما پس 1، 2 و 3 سیکل مداخله تفاوت میانگین امتیازات علائم PMS بین گروه ها معنی دار بود (در گروه دارونما به ترتیب 40/13±93/72،49/13±91/36 و 50/49±91/45 بود و در گروه کورکومین به ترتیب 22/6±53/5،19/1±42/1 و6/11±7/29) (P<0/0001).
بحث و نتیجه گیری
کورکومین در کاهش شدت علائم خلقی، رفتاری و جسمانی سندرم قبل از قاعدگی موثر است و استفاده از آن در درمان این سندرم پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
935 -944
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505591 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.