بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه شهید بهشتی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
بالینی جزء اساسی عملکرد حرفه ایی پرستاران و متمایزکننده پرستاران حرفه ای از پرسنل مراقبتی غیرحرفه ای است. بالینی پرستاران بیش از هر عاملی بر کیفیت مراقبت تاثیر داشته و به شناسایی نیازهای بیماران و تعیین بهترین اقدام پرستاری کمک می کند. لذا این پژوهش باهدف تعیین میزان مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت.
مواد و روش کار
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است که به صورت مقطعی بر روی 200 پرستار شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد که نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات یک چک لیست اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد مشارکت در فعالیت های تصمیم گیری بالینی پرستاران به نام (PDAQ) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 19 و آزمون های توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
آزمون نشان دادند که مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حد متوسط(36/3) قرار دارد(0/001 =p). و تصمیم گیری بالینی تحت تاثیر عواملی مانند: سن، جنس، تاهل، سابقه کاری و نوع استخدام می باشد.
بحث و نتیجه گیری
با بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر تصمیم گیری بالینی پرستاران می توان نحوه شرکت پرستاران در تصمیم گیری بالینی را بهبود بخشید و لذا شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری بالینی در این راستا می تواند کمک کننده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
928 -934
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505592 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.