تاثیر شعردرمانی گروهی بر مهارت های ارتباطی بیماران اسکیزوفرنیک

چکیده:
پیش زمینه و هدف
اسکیزوفرنیا به عنوان یک سندرم پیچیده روان پزشکی اثرات مخرب عمیقی بر جنبه های مختلف رفتار بیماران دارد. مداخلات روان شناختی در ترکیب با داروهای ضد روان پریشی در بهبود نشانه های بالینی و عملکرد اجتماعی بیماران اسکیزوفرنیک موثر هستند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شعردرمانی گروهی بر مهارت های ارتباطی بیماران اسکیزوفرنیک می باشد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی تعداد 29 بیمار اسکیزوفرنیک به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی تعادلی در دو گروه مداخله (14 بیمار) و گروه کنترل (15 بیمار) قرار گرفتند. برای گروه مداخله، 12 جلسه یک ساعته گروه درمانی به صورت شعرخوانی گروهی، هفته ای دو بار به مدت شش هفته برگزار شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار اندازه گیری آسیب های وارده بر مهارت های روزمره زندگی در بیماران روانی (مهارت های ارتباطی) بودند. تجزیه و تحلیل آماری به وسیله آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل در محیط نرم افزار آماری SPSS 14 انجام شد.
یافته ها
بعد از مداخله شعر درمانی گروهی، مهارت های ارتباطی بیماران مداخله بهبود معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0/05) و این در حالی بود که در گروه کنترل تفاوت معناداری بین میانگین های قبل و بعد وجود نداشت (0/05
بحث و نتیجه گیری
یافته های این مطالعه موید این است که مداخله شعر درمانی گروهی در بهبود مهارت های ارتباطی بیماران اسکیزوفرنیک موثر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
919 -927
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505593 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.