مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورتفولیوی الکترونیک و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ارزشیابی آموزش بالینی در رشته های گروه علوم پزشکی به دلیل نقش مهم آن در تربیت نیروهای متخصص حرفه ای، از حساسیت ویژه و بالایی برخوردار است و عمدتا از روش های مختلفی جهت سنجش عملکرد و صلاحیت بالینی دانشجویان در این عرصه استفاده می شود. این مطالعه با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان اتاق عمل از دو روش پورتفولیوی الکترونیک و ارزشیابی متداول انجام گرفت.

روش بررسی در این مطالعه نیمه تجربی، ارزشیابی بالینی 21 دانشجوی کارشناس اتاق عمل در ترم ششم با روش متداول و در ترم هفتم، با استفاده از پورتفولیوی الکترونیک انجام شد. بعد از اجرای کارآموزی بالینی مشابه، رضایتمندی از دو روش ارزشیابی، با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی تحلیل شدند. سطح معنی داری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
•نمره کل رضایت از روش ارزشیابی پورتفولیوی الکترونیک (6±5/11) بیشتر از ارزشیابی معمول (1/4±6/6) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (64/2=t) (01/0=p). میزان رضایت در ابعاد منصفانه بودن ارزشیابی، مشابهت موضوعات موجود با تجربیات بالینی، ایجاد علاقه و انگیزه یادگیری، تسلط مربی در اجرای روش ارزشیابی، دریافت بازخورد از مربی، ایجاد انگیزه برای استفاده از کتاب ها و سایر منابع علمی، توجه به ابعاد مختلف ارزشیابی و کمک به یافتن موارد نقص و جبران آن طی کارآموزی در روش ارزشیابی به روش پورتفولیوی الکترونیک بیشتر از روش ارزشیابی معمول گزارش شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p).
•به کارگیری روش پورتفولیوی الکترونیک سبب افزایش میزان رضایت دانشجویان از نحوه ارزشیابی کارآموزی بالینی می شود و می تواند در رفع نواقص ارزشیابی به روش معمول موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.