بهره برداری میان مدت از هاب انرژی با در نظر گرفتن ریسک ناشی از عدم قطعیت های قیمت بازار و تقاضای انرژی الکتریکی

چکیده:
در سال های اخیر استفاده از مفهوم هاب انرژی به عنوان یک راه مناسب برای استفاده از سیستم های انرژی چند حاملی رواج پیدا کرده است. اگرچه این مفهوم هنوز در مراحل مطالعات اولیه مدل سازی و بهره برداری قرار دارد. در همین راستا، در این مقاله بهره برداری بهینه از یک هاب انرژی در سیستم تجدید ساختاریافته در یک بازه زمانی میان مدت ارائه می شود. بهره برداری در برگیرنده تصمیم گیری برای تهیه انرژی مصرف کنندگان بزرگ است. از این رو مدلی ارائه شده که در آن یک هاب انرژی با ورودی های الکتریکی و گاز طبیعی و خروجی های الکتریکی و حرارتی است. انرژی الکتریکی از راه های متفاوتی از قبیل: خرید از قرارداد دوجانبه، خرید از حوضچه توان و تولید با واحد تولید همزمان، تهیه می شود. تقاضای حرارتی نیز با کوره حرارتی و واحد تولید همزمان (CHP) تامین می شود. خرید از حوضچه توان با عدم قطعیت ناشی از قیمت بازارانرژی الکتریکی مواجه است. ضمن این که تقاضای انرژی الکتریکی نیز همواره با عدم قطعیت روبرو است. این عدم قطعیت ها موجب پیچیدگی امر تصمیم گیری خرید انرژی الکتریکی می شوند و باعث به وجود آمدن حالات نامطلوبی در هزینه های تهیه ی حامل ها می شود. مقدارشرطی در ریسک (CVaR) به عنوان یک معیار معروف برای کاهش حالات نامطلوب در تصمیم گیری، تحت شرایط نامطمئن استفاده می شود. برای شبیه سازی ها تا حد امکان از اطلاعات واقعی استفاده می شود و کارایی مدل پیشنهادی طی آزمایش های مختلف به اثبات می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1506310 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!