ارزیابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته ی مغزی کارآزمایی میدانی تصادفی

چکیده:
زمینه و هدف
مراقبت از بیمار مبتلا به سکته مغزی، می تواند ابعاد مختلف زندگی مراقبان و ازهمه مهم تر، کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قراردهد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مراقبت از بیمار مبتلا به سکته ی مغزی بر کیفیت زندگی مراقبان آن ها انجام شد.
مواد و روش ها
این مداخله ی کارآزمایی میدانی تصادفی شده درسال 1393 بر روی 120مراقب بیمار مبتلا به سکته ی مغزی بستری در بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. واحدهای پژوهش با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله (60 نفر) و کنترل (60 نفر) تقسیم شدند. پرسش نامه ی کیفیت زندگی(SF-36)توسط مراقبین، قبل و یک ماه پس از آموزش تکمیل گردید. داده ها با آزمون کای2، ویلکاکسون، تی زوجی و تی مستقلدر سطح معناداری 5 صدم مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها
نمرات ابعاد کیفیت زندگی مراقبان، یک ماه بعد از آموزش در گروه مداخله به طور معناداری بیش تر از گروه کنترل نشان داده شد. بیشترین تفاوت در ابعاد سلامت عمومی(0001/0>P) و ایفای نقش جسمی(0001/0>P) و ایفای نقش هیجانی(0001/0>P) مشاهده گردید.
نتیجه گیری
آموزش مراقبت از بیمار به مراقبان بیماران مبتلا به سکته ی مغزی، منجر به افزایش آگاهی و مهارت آن ها در مراقبت از بیمار و در نتیجه موجب بهبود کیفیت زندگی آن ها گردید. بنابراین، اهمیت آموزش مهارت های مراقبتی پرستاران به مراقبان بیماران، باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
955 -964
لینک کوتاه:
magiran.com/p1506480 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.