نقش بررسی عملکرد آندوتلیوم عروق به روش پاسخ به تغییر میزان جریان خون (Flow mediated Dilatation) در تشخیص آرتریواسکلروز کرونر در بیماران با ریسک فاکتور کم

چکیده:
سابقه و هدف
بررسی (FMD) Flow Mediated Dilatation شریان براکیال روش معمول جهت بررسی فونکسیون اندوتلیوم عروقی است. به علاوه می توان از این روش جهت بررسی آرتریواسکلروز احتمالی عروق کرونر نیز استفاده نمود. هدف از مطالعه ما ارزش تشخیصی FMD در تشخیص آرتریواسکلروز عروق کرونر در گروه بیماران با ریسک فاکتور کم می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه آینده نگر، 397 بیمار (سن 9±2/53 سال) که 194 نفر آن ها مذکر بودند، به علت درد قفسه سینه در بیمارستان بستری و آنژیوگرافی شدند. FMD شریان براکیال قبل از آنژیوگرافی کرونر با استفاده از دستگاه التراسوند اندازه گیری شد. بررسی آماری با استفاده از SPSS 17 انجام شده.
یافته ها
در بررسی های به عمل آمده 159 بیمار آنژیوگرافی کرونر نرمال، 149 نفر گرفتاری یک رگ کرونر (SVD) و 97 بیمار آرتریواسکلروز متعدد عروق کرونر داشتند (MVD). FMD در بیماران با کرونر نرمال به مراتب بیش تر از بیماران با گرفتاری آرتریواسکلروتیک عروق کرونر بوده است (001/0< P 1/3± 8/6 vs 5/2± 1/11 FMD). به علاوه بیماران با گرفتاری متعدد عروق کرونر، FMD پائین تری نسبت به بیماران SVD داشتند (001/0< P 2/2± 6/8 vs 2/2± 2/4(.Logistic Regression Analysis نشان داد که مختل بودن FMD با شیوع آرتریواسکلروز عروق کرونر رابطه مستقیم دارد (001/0< P 74/0= R). بخش زیر منحنی برای FMD جهت تخمین ابتلاء به آرتریواسکلروز کرونر 86/0 بوده است (001/0< P، 9/0- 83/0، 95 درصد CI).
استنتاج: آندوتلیوم عروقی با تولید نیتریک اکسید (NO) نقش مهمی در فونکسیون عروق دارا می باشد. اندازه گیری نیتریک اکسید امکان پذیر نبوده، لذا از روش غیر مستقیم برای بررسی فونکسیون سلول های اندوتلیومی استفاده می شود. اندازه گیری FMD می تواند ابزار تشخیصی مناسبی برای آرتریواسکلروز عروق کرونر در گروه بیماران با ریسک فاکتور کم باشد و به خصوص برای غربالگری بیماران در معرض خطر استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1507141 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!