تجارب اعضای هیات علمی موفق دانشکده پزشکی در تدریس دوره علوم پایه

پیام:
چکیده:
مقدمه
علوم پایه بخش مهمی از آموزش در دوره پزشکی است که بدون آن تربیت پزشکان شایسته و کارآمد غیر ممکن می باشد. با توجه به پیچیدگی های موجود در تدریس و به خصوص تدریس در علوم پایه و تاثیرپذیری آن از عوامل مختلف، لزوم بررسی این پدیده به صورت جامع احساس شد. این تحقیق به توصیف تجارب اعضای هیات علمی موفق علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است.
روش بررسی
این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوای مرسوم انجام شد. داده ها با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف و مصاحبه فردی نیمه ساختارمند با اعضای هیات علمی علوم پایه و مصاحبه های گروهی با فراگیران جمع آوری شد.
نتایج
از تجزیه و تحلیل داده ها سه طبقه اصلی و هفت زیرطبقه استخراج شد که شامل تحکیم زیرساخت های تدریس ( طرح درس سیال، مواد آموزشی مفید و کاربردی، و اصلاح مداوم برنامه های درسی)، ارتقای فرآیند تدریس (تسهیل یادگیری و انتقال مناسب محتوا) و تکمیل فرآیند تدریس (ابزار مناسب ارزشیابی و استمرار ارزیابی) بود.
نتیجه گیری
تجارب مثبتی هم چون کاستن حجم مطالب، تدریس مطالب مفید و کاربردی، تدریس جذاب، برخورد زودرس با بالین و ارائه ماده آموزشی مناسب می بایست برای بهبود تدریس به عنوان الگو قرار گیرد و جهت رفع تجارب منفی هم چون تدریس محض علوم پایه و غرق شدن در جزییات، تاکید بر حفظیات، افراط در سخنرانی، سیستم آزمون چهارگزینه ای و مهیا نبودن اعضای هیات علمی برای بسیاری از روش های تدریس بایستی اقدام گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
294 -308
لینک کوتاه:
magiran.com/p1507978 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.