شناسایی مولکولی و بررسی مقاومت ضدمیکروبی سویه های کمپیلوباکترجدا شده از لاشه مرغ

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
کمپیلوباکتر، از خانواده کمپیلوباکتریاسه، یکی از مهم ترین باکتری های بیماری زای روده ای است. هدف از این مطالعه، جداسازی و توصیف گونه های کمپیلوباکتر با منشا طیور برای ارزیابی میزان مقاومت ضد میکروبی و بررسی حضور ژن های اینتگرون می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه 70 نمونه سواب رکتال از لاشه ی مرغ از یک کشتارگاه در استان تهران، شهر تهران گرفته شد. پس از غنی سازی، تعداد 39 سویه کمپیلوباکتر با استفاده از روش های بیوشیمیایی جداسازی گردید. از پرایمر طراحی شده cadF (ژن دخیل در اتصال) برای تایید جنس کمپیلوباکتر و از پرایمرهای hipO و asp به ترتیب برای تشخیص گونه های کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولای استفاده شد. از پرایمرهای int1 و hep2به ترتیب برای شناسایی اینتگرون های کلاس 1 و 2 استفاده گردید. همچنین، تست آنتی بیوگرام برای 10 آنتی بیوتیک با روش دیسک دیفیوژن انجام شد و نتایج بر طبق کتاب CLSI تفسیرشد.
یافته ها
نتایج حاصل از آزمونPCR نشان می دهد که 100% سویه های جدا شده در این مطالعه، متعلق به گونه ی کمپیلوباکتر کولای می باشند و ژن های اینتگرون برای تمامی سویه ها منفی بودند. در میان 10 آنتی بیوتیک مورد استفاده، بیشترین مقاومت مربوط به کوتریموکسازول (36/97%)، نالیدیکسیک اسید (8/94%)، سیپروفلوکساسین (7/87%)، استرپتومایسین (72/89%) و تتراسایکلین (4/97%) می باشد و هیچ گونه مقاومتی نسبت به جنتامایسین دیده نشد.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که سویه های مورد بررسی در این مطالعه مقاومت بالایی به عوامل ضد میکروبی نشان می دهند اما با توجه به منفی بودن ژن های اینتگرون، آنها نقش مهمی در مقاومت در برابر سویه های کمپیلوباکتر در مطالعه حاضر بازی نمی کنند. با این حال احتمال دخالت سایر مکانیسم های مقاومت در ظهور فنوتیپ مقاومت چند دارویی این سویه ها در انسان و طیور وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
295 -301
لینک کوتاه:
magiran.com/p1508145 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.