بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند‬رسانه ای بر بی‬ نظمی ضربان قلب ‬بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد

چکیده:
زمینه و هدف
انفارکتوس عضله قلب یکی از شایعترین تشخیصها در بیماران بستری و یکی از عوامل مختل کننده سلامتی محسوب میشود. با توجه به بالا بودن هزینه های مراقبتی و عوارض متعدد بیماری های قلبی، این مطالعه با هدف «تعیین تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند رسانه ای بر بی نظمی ضربان قلب بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد» انجام شد.
روش کار
این کارآزمایی بالینی در فاصله مهر تا اسفند سال 93 در بخش مراقبت ویژه قلبی، بیمارستان امیرکبیر انجام شد. نمونه های پژوهش 60 بیمار پس از بروز اولین سکته قلبی بودند که به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (آموزش بیمار محور: 30 نفر) و مداخله (آموزش خانواده محور: 30نفر) قرار گرفتند. در بدو بستری تغییرات نوار قلب بیماران بررسی و با استفاده از چک لیست پژوهشگرساخته ثبت شد. سپس برای گروه مداخله آموزش به بیمار به همراه عضو فعال خانواده از طریق رایانه در سه حیطه غذایی، دارویی، حرکتی در سه جلسه 45-30 دقیقه ای انجام شد و در گروه کنترل همان محتوای آموزشی فقط به بیمار (بدون حضور خانواده) داده شد. سه ماه پس از مداخله تغییرات نوار قلب بیماران مجددا بررسی شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و آزمونهای آماری کای دو، تی مستقل و تی زوجی انجام شد.
یافته ها
دو گروه از نظر کلیه مشخصات دموگرافیک همگون بودند. نتایج ارزیابی نوع سکته قلبی بیماران در دو گروه کنترل و مداخله قبل از مطالعه نشان داد که بین دو گروه اختلاف معنادار وجود ندارد، اما سه ماه پس از مداخله دو گروه از نظر نوع بی نظمی ضربان قلب تفاوت معناداری را نشان دادند (001/0p<).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد آموزش خانواده محور در کاهش بی نظمی های ضربان قلب از آموزش بیمار محور موثرتر است. لذا توصیه می شود مداخلات آموزشی مربوط به برنامه درمانی در بیماران انفارکتوس میوکارد با مشارکت خانواده ها انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1508382 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.