بررسی تاثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوری

چکیده:
کینوا (Willd Chenepodium quinoa) یک گیاه شبه غله ای با قابلیت کشت بالا در ایران است. کینوا گیاهی است که به دلیل ارزش غذایی بسیار بالای دانه، توسط سازمان خواربار و کشاورزی با شیر خشک مقایسه شده است. به منظور بررسی تاثیر دما بر جوانه زنی گیاه کینوا تحت تنش شوری آزمایشی بهصورت فاکتوریل با هفت سطح دما (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 درجه سلسیوس) و چهار سطح تنش شوری شامل (0، 4-، 8-، 12- میلی مول بر لیتر) انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش تنش شوری در سطوح دمایی مختلف به جز شوری 12- بار و دمای 35 درجه سلسیوس درصد جوانه زنی تفاوت معنی داری نداشتند، ولی سرعت جوانه زنی تفاوت معنی داری داشت. با افزایش غلظت شوری دمای پایه جوانه زنی افزایش، ولی دمای سقف و همچنین محدوده دمای بهینه مجاز جوانه زنی با افزایش تنش شوری کاهش یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
583 -589
لینک کوتاه:
magiran.com/p1508476 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.