ناامنی غذایی و برخی ویژگی های دموگرافیک، اجتماعی، اقتصادی و ویژگی های مربوط به بارداری در بارداری های برنامه ریزی نشده و برنامه ریزی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

ناامنی غذایی مشکل عمده سلامت عمومی است. بارداری برنامه ریزی نشده پیامدهای نامطلوب بر سلامت جسمی و روحی مادر و جنین می گذارد. این مطالعه با هدف مقایسه ارتباط ناامنی غذایی و برخی ویژگی های دموگرافیک، اجتماعی، اقتصادی، باروری و بارداری در بارداری های با برنامه و بدون برنامه فلاورجان در سال 1393 انجام شد.

روش کار

این مطالعه مورد- شاهدی روی دو گروه 200 نفره بارداری بدون برنامه (گروه مورد) و بارداری با برنامه (گروه شاهد) با انتخاب تصادفی سیستماتیک انجام شد.. اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه های خود ساخته و امنیت غذایی (USDA)، طی مصاحبه با مادران جمع آوری و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های مربع کای، t، مان ویتنی ، ضریب همبستگی و رگرسیون لجستیک، آنالیز شد.

نتایج

فراوانی ناامنی غذایی گروه مورد (51 درصد) به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد (37 درصد) بود. ناامنی غذایی شانس بارداری برنامه ریزی نشده را 15/1 برابر افزایش داد.(CI 95% for OR 1.08-1.22 شانس بارداری برنامه ریزی نشده در شرایط ناامنی غذایی بدون گرسنگی نسبت به شرایط امن غذایی 324/0 برابر بود(.(CI 95% for OR 0.181-0.58 این شانس در وضع ناامنی غذایی با گرسنگی بیش تر شد. در هر دو گروه ویژگی های دموگرافیک (به جز سن سرپرست درگروه شاهد)، باروری و بارداری رابطه ی مستقیم، وضع اقتصادی و اجتماعی رابطه ی معکوس معنی دار با امنیت غذایی داشتند.

نتیجه گیری

ناامنی غذایی با ویژگی های دموگرافیک، اقتصادی، اجتماعی و سوابق باروری و بارداری رابطه داشته و به همراه نداشتن برنامه ریزی برای بارداری، حاصل بارداری و سلامت نسل آینده را به خطر می اندازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509148 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.