بررسی تغییرات ترکیب های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.)

چکیده:
به منظور مطالعه پتانسیل دگرآسیبی و تعیین رابطه آن با تغییرات ترکیب های فنلی، در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.)، آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی شامل دو قسمت از اندام گیاه (ریشه و اندام هوایی)، دو حلال عصاره گیری (متانول و اتانول) و در شش غلظت مختلف عصاره (0، 25/31، 5/62، 125، 250 و 500 پی پی ام) در سال 1392 در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پس از آماده سازی عصاره ها، اثر بازدارندگی آنها بر مولفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان ترکیب های فنلی در غلظت های مختلف هر یک از عصاره ها تعیین گردید. نتایج نشان از اثر بازدارندگی بالاتر عصاره های متانولی در مقایسه با عصاره های اتانولی، و بازدارندگی بیشتر عصاره های حاصل از ریشه در مقایسه با عصاره های اندام هوایی بر اغلب صفات مورد مطالعه داشت. در میان غلظت های مختلف عصاره، بیشترین بازدارندگی در غلظت 500 پی پی ام و کمترین بازدارندگی در غلظت صفر پی پی ام بدست آمد. میزان ترکیب های فنلی در عصاره های متانولی بیشتر از عصاره های اتانولی و در عصاره های ریشه بیشتر از عصاره های اندام هوایی بود. همچنین با افزایش غلظت عصاره افزایش معنی داری در میزان ترکیب های فنلی دیده شد. بررسی همبستگی بین میزان ترکیب های فنلی و پتانسیل آللوپاتی عصاره ترشک حکایت از رابطه مثبت و معنی دار تغییرات ترکیب های فنلی با قابلیت دگرآسیبی ترشک داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
919 -930
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509641 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!