مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه

چکیده:
متابولیت های ثانویه نقش مهمی در واکنش گیاه نسبت به تنش های محیطی دارند و در شرایط تنش برخی از این ترکیب ها به میزان قابل توجهی در گیاه افزایش می یابد. در این راستا تاثیر قارچ بیماری زای Rhizoctonia solani (AG2-2) SBUka2 به عنوان الیسیتور در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) با هدف فهم بهتری از واکنش های گیاه به میکروارگانیسم ها و امکان افزایش و بهبود کیفیت متابولیت های ثانویه آن در شرایط کشت بافت انجام شد. فاکتورهای اندازه گیری شده در این تحقیق شامل میزان رزمارینیک اسید و کافئیک اسید و تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن دنایی دو اکوتیپ ایلام و اصفهان بود. نتایج آنالیز به کمک دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC) نشان داد که در مقایسه با شاهد، میزان رزمارینیک اسید موجود در گیاه آلوده شده با قارچ در آویشن دنایی اکوتیپ ایلام 82/26% و در اکوتیپ اصفهان 25/8% کاهش یافت. همچنین میزان کافئیک اسید در گیاه آلوده شده با قارچ در آویشن دنایی اکوتیپ های ایلام و اصفهان به ترتیب 51/4% و 16/4% کاهش یافت. نتایج کمی اسانس نشان داد که در حضور قارچ، بازده اسانس اکوتیپ های ایلام و اصفهان به ترتیب 20% و 33% افزایش یافت. همچنین نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی همراه با طیف سنجی جرمی (GC-MS) مشخص کرد که آلودگی با قارچ باعث افزایش معنی دار برخی ترکیب های اسانس ازجمله تیمول و کارواکرول شده، در حالی که میزان برخی ترکیب های اسانس ازجمله پارا-سیمن و گاما-ترپینن در گیاه آلوده کاهش چشمگیری یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
956 -966
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509644 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!