مدل سازی رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovina Boiss.) با استفاده از مدل ژنتیک الگوریتم در فریدون شهر استان اصفهان

چکیده:
به دلیل عدم کفایت اطلاعات در مورد پراکنش گونه های گیاهی و جانوری، استفاده از مدل سازی برای پیش بینی پراکنش گونه ها در سال های اخیر افزایش یافته است. به این منظور طیف گسترده ای از تکنیک های مدل سازی ابداع شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از عوامل محیطی و داده های رخداد گونه کما (Ferula ovina Boiss.) و با بکارگیری مدل ژنتیک الگوریتم نقشه پراکنش این گونه تهیه شد. داده های رخداد گونه (137 سایت) با استفاده از روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید و کلیه لایه های محیطی اعم از لایه های فیزیوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع مستخرج از نقشه رقومی ارتفاع)، لایه های محیطی خاک و لایه های اقلیمی با اندازه پیکسل 70×70 متر از روش های میان یابی در محیط نرم افزار Arc GIS تهیه شد. کلیه اطلاعات حاصل به وسیله نرم افزار Desktop Garp مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نقشه پراکنش گونه کما تولید گردید. ارزیابی مدل با استفاده از شاخص سطح زیر منحنی ROC (766/0) بیانگر عملکرد خوب مدل می باشد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل حساسیت، دو فاکتور میزان سیلت و ارتفاع، مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر پراکنش گونه کما تعیین شد. از مدل مذکور می توان در تفسیر روابط گونه و محیط، تعیین مکان های با قابلیت بالای حفاظتی و همچنین تعیین مکان های مناسب برای احیای گونه کما و بررسی سناریوهای تغییر اقلیم و مدیریت استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
977 -987
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509647 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!