اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.)

چکیده:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان آلیسین دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.)، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان دامغان در سال زراعی 1391-1390 انجام شد. در این آزمایش سه تاریخ کاشت (25 مهر، 20 آبان و 15 اسفند)، به عنوان عامل اصلی، دو اکوتیپ (کویر دامغان و سفید همدان) به عنوان عامل فرعی و سه تراکم کشت (35، 45 و 55 بوته در مترمربع) به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد با تاخیر در کاشت، صفات ارتفاع، وزن تر و خشک سوخ، عملکرد سیر، قطر و وزن خشک سیر چه کاهش یافتند. وزن تر و خشک سوخ، عملکرد سیر، قطر و وزن خشک سیر چه و مقدار آلیسین اکوتیپ سیر سفید همدان، به طور معنی داری بیشتر از اکوتیپ سیر کویر دامغان بود. افزایش تراکم، باعث کاهش وزن تر و خشک سوخ، قطر و وزن خشک سیر چه و افزایش ارتفاع و عملکرد سیر و تعداد سیر چه در سوخ گردید. بهترین تاریخ کاشت با توجه به حصول بیشترین عملکرد تر (7/1 کیلوگرم در متر مربع) و خشک (27/0 کیلوگرم در متر مربع)، تاریخ 25 مهرماه بود. اکوتیپ سفید همدان نیز به دلیل دارا بودن بالاترین وزن تر و خشک سوخ، قطر، وزن خشک سیر چه، میزان آلیسین و عملکرد بیشتر، مناسبتر شناخته شد و تراکم کاشت مطلوب نیز با توجه به حصول مقادیر بیشتر ارتفاع بوته، تعداد سیر چه در سوخ و عملکرد بالاتر، تراکم کشت 55 بوته در متر مربع بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1024 -1034
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509652 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!