تاثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

چکیده:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارها شامل کود گاوی، کود مرغی و ورمی کمپوست، هر یک در 3 سطح (5، 10 و 15 تن در هکتار) و تیمار شاهد (عدم کوددهی) بود. صفات اندازه گیری شده شامل وزن هزاردانه، تعداد طبق در بوته، سطح برگ، ارتفاع گیاه، وزن خشک گلبرگ ها، قطر طبق، شاخص محتوای کلروفیل برگ، فلاونوئید، کاروتنوئید و درصد وزنی اسانس بود. نتایج بدست آمده معنی دار بودن تاثیر نوع کود بر صفات وزن هزاردانه، تعداد طبق در بوته، سطح برگ، کاروتنوئید و درصد وزنی اسانس (01/0≥p) و ارتفاع گیاه، وزن خشک گلبرگ ها و فلاونوئید (05/0≥p) را نشان داد. در حالی که نوع کود بر قطر طبق و شاخص محتوای کلروفیل برگ ها تاثیر معنی داری نداشت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کودهای آلی مورد استفاده، تاثیر مطلوبی بر عملکرد گیاه، صفات رشدی و کمیت مواد موثره موجود در همیشه بهار داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1047 -1057
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509655 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!