بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی اسیدهای آمینه و اوره بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر نیتروژن از منابع زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، در سال 1391 این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 2 فاکتور شامل کود نیتروژنه در 3 سطح (عدم محلول پاشی، محلول پاشی نیتروژن از منبع اسید آمینه آمینول فورته و محلول پاشی اوره) و ورمی کمپوست در 5 سطح (0، 3، 6، 9 و 12 تن در هکتار) و در 3 تکرار در منطقه فیروزکوه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس این آزمایش نشان داد که در بین سطوح تیمار محلول پاشی، بیشترین ارتفاع گیاه (27/35 سانتی متر)، تعداد گل در بوته (75/181 عدد) و عملکرد گل خشک (7/2053 کیلوگرم در هکتار) از محلول پاشی اوره حاصل شد. محلول پاشی اسید آمینه (آمینول فورته) بیشترین تاثیر را بر درصد اسانس (59/0%)، درصد کامازولن (13/7%)، عملکرد اسانس (98/11 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد کامازولن (17/854 گرم در هکتار) داشت. در بین سطوح تیمار ورمی کمپوست، سطح 12 تن در هکتار ورمی کمپوست برای تمام صفات بیشترین میزان را باعث شد. مقایسه میانگین اثرات متقابل ورمی کمپوست و محلول پاشی نشان داد که ترکیب همزمان 12 تن در هکتار ورمی کمپوست و محلول پاشی اسید آمینه بیشترین تاثیر را بر عملکرد گل خشک و عملکرد کامازولن در هکتار داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست و اسیدآمینه در افزایش اسانس و کامازولن و عملکرد کیفی بابونه تاثیر مثبت و معنی داری داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
1058 -1070
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509656 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!