اثر هم افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

چکیده:
وراپامیل با مهار کانال های کلسیمی نوع T فعال و غیرفعال از ورود کلسیم به داخل سلول ها جلوگیری می کند. با توجه به اینکه اثرات ضداسپاسمی مواد از طریق مهار کانال های کلسیمی اعمال می شود و اثر ضدانقباضی و کاهش فعالیت مکانیکی عضلات صاف ایلئوم توسط اسانس مرزه نشان داده شده است، مطالعه حاضر اثر هم افزایی کلسیم بلوکر وراپامیل و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) را بر جلوگیری از تحریک کولینرژیک ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه فیزیوگراف، اثر غلظت های مختلف اسانس مرزه و وراپامیل بر انقباضات ایزوتونیک ایجاد شده به وسیله استیل کولین 4-10 مولار در ایلئوم مورد بررسی قرار گرفت و یافته ها نشان داد که هر دو ماده وراپامیل و اسانس مرزه بر انقباض ناشی از استیل کولین اثر مهارکنندگی داشته و همچنین غلظت های غیرموثره آنها نیز اثر هم افزایی در مهار انقباض داشته که از لحاظ آماری معنی دار می باشد (p<0.05).
زبان:
فارسی
صفحات:
1103 -1196
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509661 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!