بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف کنندگان

چکیده:
در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، نگرش مصرف کنندگان به ادراک از خلاقیت پیامک های تبلیغاتی، یکی از موضوعات مطرح در حوزه بازاریابی است و هنوز شناخت چندانی درباره آن وجود ندارد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف کنندگان به پیامک های تبلیغاتی ارسالی به تلفن همراه آنهاست. جامعه آماری این تحقیق کاربران تلفن همراه در شهر تهران و حجم نمونه 385 نفر است که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی آزمون شد. نتایج بیانگر آن است که ادراک از خلاقیت پیامک تبلیغاتی بر نگرش و واکنش رفتاری مصرف کنندگان به پیامک های تبلیغاتی ارسالی به تلفن همراه آنان تاثیر مثبت معناداری دارد، درحالی که ادراک از خلاقیت پیامک تبلیغاتی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی نگرش نیز بر واکنش رفتاری مصرف کنندگان تاثیر می گذارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
881 -900
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509796 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.