شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خلاقیت تبلیغات تلویزیونی در ایران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مدل استالفوت و یو، بر خلاقیت آگهی های تلویزیونی از نظر کارگردانان و ایده پردازان تبلیغات در ایران بود که با روش پیمایشی- تبیینی انجام گرفت؛ بنابراین، 90 نفر متخصص تبلیغات از میان 135 کارگردان و ایده پرداز به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد و روایی محتوایی آن با کسب نظرهای افراد متخصص تایید شد. روایی سازه نیز با روش تحلیل عاملی تاییدی به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال بودن داده ها، آزمون T و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بدیع بودن، سودمندی، عاطفی بودن و طنزآمیزبودن ابعادی تاثیرگذار بر خلاقیت آگهی های تلویزیونی هستند. ضمن آنکه تاثیر این ابعاد بر خلاقیت یکسان نیست و بداعت با بالاترین و طنزآمیزبودن با پایین ترین تاثیر ارزیابی شده اند. سودمندی و عاطفی بودن نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند. با توجه به نتایج، مدل مذکور در ایران تایید شده است و می تواند به عنوان ابزاری برای پیش بینی خلاقیت آگهی های تبلیغاتی به کار رود.
زبان:
فارسی
صفحات:
823 -840
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509800 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.