بررسی رابطه استعمال سیگار با تعداد کلنی های قارچ کاندیدای بزاق

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
کاندیدیازیس دهانی شایعترین عفونت قارچی در انسانهاست. مصرف سیگار یکی از عوامل مستعد کننده موضعی کاندیدیاز دهانی می باشد. این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی استعمال سیگار با تعداد کلونی های قارچ کاندیدای بزاق انجام گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه Historical cohort، 60 نفر وارد مطالعه شدند، 30نفردر گروه مورد (افراد سیگاری) و 30نفر در گروه شاهد (افراد غیر سیگاری)که از نظر سن و جنس مشابه سازی شده بودند. یک سی سی بزاق غیر تحریکی به روش spitting از نمونه ها گرفته شد و در محیط کشت بلاد آگار و سابوره دکستراز آگار کشت داده شده و در دمای 35 درجه سانتی گراد انکوبه و از کلونی های مشکوک به کاندیدا رنگ آمیزی گرم تهیه شد و برای تعیین گونه ی کاندیدا آلبیکانس از تست germ tube استفاده شد و تعداد کلونی آنها شمرده شده و در یک سی سی بزاق محاسبه گردید. اطلاعات بدست آمده با آزمون MAN-U-WHITNEY آنالیز شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکانس در گروه سیگاری ( 37/1 ±45/3 ) به طور معنی داری نسبت به گروه غیر سیگاری ( 53/1 ± 23/1) بالاتر بود. (0001/0=P)
نتیجه گیری
میزان فراوانی قارچ کاندیدا البیکنز در بزاق افراد سیگاری بطور معنی داری بالاتر افراد غیر سیگاری است که نشان دهنده ی نقش اتیولوژیک سیگار در افزایش تعداد کلونی قارچ کاندیدا در این تحقیق می باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1510149 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.