اثربخشی وب درمانی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
سندرم پیش از قاعدگی، شایع ترین اختلال سایکوسوماتیک در زنان است که به صورت دوره ای در فاز لوتئال قاعدگی بروز کرده و موجب اختلال در عملکرد آن ها می شود. مطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی وب درمانی بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه رازی کرمانشاه صورت گرفت.
مواد و روش کار
پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود که در پاییز و زمستان سال 1392 بر روی 60 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه رازی انجام شد. ابتدا یکی از خوابگاه های دخترانه دانشگاه رازی به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب گردید و سپس پرسشنامه سنجش روزانه علائم سندرم پیش از قاعدگی در بین دانشجویان توزیع شد. پس از دو سیکل متوالی پرسشنامه ها جمع آوری و نمره گذاری گردید و سپس از بین مبتلایان به سندرم پیش از قاعدگی 60 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. گروه آزمایش طی یک ماه، آموزش ها و اطلاعات و دستورالعمل های مربوط به سندرم پیش از قاعدگی و درمان آن را از طریق پایگاه های موجود در وب دریافت کرده و منابعی از وب نیز که مربوط به پیشرفت تحصیلی بودند به گروه گواه معرفی گردید. سپس از اعضای هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس، وب درمانی باعث کاهش معنی داری در نمره کل سندرم پیش از قاعدگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون (0/003 P<) شد.
بحث و نتیجه گیری
به نظر می رسد وب درمانی در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی موثر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1016 -1021
لینک کوتاه:
magiran.com/p1510152 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.