بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای

چکیده:
هدف
در این مطالعه، تاثیر استرس بر القای آسیب های ساختاری کروموزومی در شرایط in vitro در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
رده سلولی L929در محیط DMEM، حاوی 10 درصد FBS کشت داده شد. سلول ها به چهار گروه آزمایشی شامل کنترل، گروه تیمار با Gy2 اشعه گاما، گروه تیمار با غلظت های 25، 50 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر هیدروکورتیزون و گروه تیمار با سه غلظت مختلف هیدروکورتیزون همراه با اشعه گاما تقسیم بندی شدند. سلول های تیمار شده، برداشت و رنگ آمیزی شدند و شمارش صدمات کروموزومی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس انجام شد.
نتایج
نتایج نشان داد که هیدروکورتیزون در مقایسه با گروه کنترل سبب القای میکرونوکلئوس نشده است. اگر چه فراوانی میکرونوکلئوس در سلول های تیمار شده هم زمان با غلظت های مختلف هیدروکورتیزون و اشعه به طور معنی داری بیش تر از سلول های فقط اشعه دیده بود (05/0p<).
نتیجه گیری
بر اساس یافته های این مطالعه، هورمون های استرس زا به تنهایی قادر به القای آسیب کروموزومی نیستند، اما می توانند سلول ها را نسبت به اثرات کلاستوژنیک اشعه آسیب پذیرتر نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
249 تا 256
لینک کوتاه:
magiran.com/p1510381 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!