بررسی وجود ژن های blaNDM، blaGIM، blaAIM، blaDIM و blaVIM در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه، میزان افزایش مقاومت به دارو در میان سویه های اسینتوباکتر بومانی یک نگرانی بزرگ در سرتاسر جهان است. رایج ترین مکانیسم مقاومت، تولید بتالاکتامازها می باشد که ژن های آنها اغلب بر روی عناصر ژنتیکی متحرک مانند پلاسمیدها قرار دارند، لذا، هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژن های blaNDM، blaGIM، blaAIM، blaDIM و blaVIM در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری می باشد.
مواد و روش کار
از خرداد ماه سال 1391 تا مرداد ماه سال 1392 ، 108 سویه اسینتوباکتر بومانی از خون، زخم ، ادرار ، خلط و مجاری تنفسی بیماران بستری در بیمارستان های لقمان حکیم و بیمارستان میلاد جدا شد. برای تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی از روش های دیسک دیفیوژن و میکرودایلوشن براث بر طبق رهنمودهای CLSI استفاده گردید. شناسایی سویه های تولید کننده متالوبتالاکتاماز (MBL) به وسیله Combined Disk Diffusion Test (CDDT) مورد بررسی قرار گرفت و سپس تشخیص ژنهای متالوبتالاکتاماز به روش های PCR انجام شد.
یافته ها
میزان مقاومت سویه های جدا شده به آنتی بیوتیک های تست شده به این ترتیب بود: 103 (95/4%) به سفتازیدیم، 108 (100%) به سفوتاکسیم، 105 (95/7%) به سفپیم، 99 (91/7%) به مروپنم، 87 (80/6%) به آمیکاسین، 105 (97/2%) به پیپراسیلین، 100 (92/6%) به سیپروفلوکساسین، 103 (95/4%) به پیپراسیلین-تازوباکتام، 44 (49/7%) به جنتامایسین، 106 (98/1%) به آمپی سیلین-سولباکتام، 106 (98/1%) به کوتریموکسازول ، 87 (80/6%) به تتراسایکلین، 1 (1/8%) به کلیستین. با استفاده از روش CDDT فراوانی اسینتوباکتر بومانی تولید کننده MBL به ترتیب 86 (80/6%) بود. 15(17/44%) از ایزوله ها دارای ژن blaVIM بودند و بقیه ژنها در سویه ها دیده نشد.
بحث: شیوع سویه های اسینتوباکتر بومانی تولید کننده متالوبتالاکتاماز شناسایی شده در این مطالعه نگران کننده می باشد که نیاز به اقدامات کنترل عفونت از جمله مدیریت مصرف آنتی بیوتیک ها و شناسایی سریع ایزوله های مقاوم می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1510688 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.