نقش عوامل فردی در تصمیم گیری اولین فرزندآوری

چکیده:
در مسئله کاهش جمعیت، عوامل متعددی نقش داشته است. هدف این مطالعه تعیین نقش عوامل فردی در تصمیم گیری اولین فرزند آوری زنان شهر شاهرود در سال 1393 بود. در این مطالعه مقطعی، 300 زن باردار حاملگی اول مراجعه کننده به مراکز منتخب شهر شاهرود به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، مقیاس امیدواری اشنایدر و پرسشنامه کیفیت زندگی جمع آوری شد. ارتباط بین متغیرهای سن ازدواج، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان مطلوب، فاصله مناسب بین فرزندان، امیدواری و کیفیت زندگی با سن تصمیم گیری اولین فرزند آوری از طریق ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه با روش قدم به قدم توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 20 انجام پذیرفت. میانگین سن و سن ازدواج زنان واحدهای پژوهش به ترتیب 3/92 ±24/81 و 3/93 ± 21/64 سال بود. بین سن تصمیم گیری اولین فرزندآوری با متغیرهای سن ازدواج و طول مدت ازدواج ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. همچنین همبستگی معکوس و معنی داری بین متغیرهای امیدواری، کیفیت زندگی و فاصله بین فرزندان با سن تصمیم گیری اولین فرزندآوری وجود داشت. در الگوی رگرسیونی نیز حضور متغیر سن ازدواج با ضریب مثبت و متغیرهای امید به زندگی و کیفیت زندگی با ضرایب منفی ارتباط آماری معنی داری را با سن تصمیم گیری اولین فرزندآوری نشان دادند. متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان عوامل فردی مرتبط با تصمیم گیری اولین فرزندآور در تحلیل رگرسیونی وارد شدند، به طور متوسط حدود 70 درصد از تغییرات باروری را تبیین کردند. اگرچه این مقدار ضریب تعیین، نشان از میزان نسبتا بالای صحت انتخاب متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیونی داشت، اما چنین یافته ای محدود به شهر شاهرود بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1511690 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.