ارزیابی وضعیت اکسیداتیو نمونه های خون اخذ شده از وریدهای وداج، شیری و زیر دم در گاو های شیری

نویسنده:
چکیده:
استرس اکسیداتیو پیروزی رادیکال های آزاد بر دفاع آنتی اکسیدانی بدن است . در حالت عادی بین تولید رادیکال های آزاد در بدن و اجزای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی توازن برقرار است . در صورت برهم خوردن این توازن ، مولکول های زیستی از جمله نوکلئیک اسید-ها ، لیپید ها ، پروتئین ها و کربوهیدرات های ساختمانی دچار آسیب می شوند . هدف از این مطالعه ، بررسی وضعیت اکسیداتیو نمونه های خون گرفته شده از ورید های وداج ، شیری و زیر دم در گاو های شیری و ارزیابی برخی از شاخص های مهم زیستی نظیر استرس اکسیداتیو در سرم است . برای انجام این تحقیق 11 راس گاو یک شکم زایش بدون سابقه بیماری و با شرایط مدیریتی و تغذیه ای مشابه انتخاب گردید و با ونوجکت از وریدهای وداج ، شیری و زیر دم خون گیری انجام و غلظت مالون دی آلدهید ( MDA ) ، فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز ( SOD ) و کاتالاز و در سرم بررسی شد .میزان فعالیت TBARS در نمونه های سرم وداج و زیر دم به طور معنی داری از میزان آن در ورید شیری بالا تر بود(p<0.001). ورید زیر دم بیش ترین فعالیت و ورید شیری کم ترین فعالیت آنزیم SOD را دارند.بنابراین هر 3 ورید دارای اختلاف معنی دار نسبت به هم هستند (p< 0.001). همچنین اختلاف معنی داری بین این سه ورید در مورد فعالیت آنزیم کاتالاز وجود ندارد (p<0.288).باتوجه به این نتایج ورید زیر دم ورید مناسب تری برای بررسی وضعیت اکسیداتیو خون می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1512217 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.