مقایسه تاثیرآموزش همتا و تورآشناسازی بر شاخص های همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر به دلایل مختلف، اضطراب و نگرانی بالایی را متحمل می شوند که این امر، تغییر در شاخص های همودینامیک بدن را بدنبال دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش همتا و تور آشناسازی بر شاخص های همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر اجرا شد.
مواد و روش ها
مطالعه ی حاضر یک مطالعه شبه تجربی می باشد که جامعه آماری آن را بیماران کاندید آنژیوگرافی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجای تهران در سال 93-1392 تشکیل دادند. 177 بیمار به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آموزش همتا، تور آشناسازی و کنترل (هر گروه 59 نفر) قرار گرفتند. بیماران در گروه آموزش همتا، توسط فرد همتا و در گروه تور آشناسازی، توسط پژوهشگر در بخش آنژیوگرافی، تحت آموزش قرار گرفتند. شاخص های همودینامیک بیماران دو ساعت پس از بستری و دو ساعت قبل از آنژیوگرافی بررسی و ثبت شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس یکطرفه و تی زوج تحت نرم افزار آماری 21 SPSS انجام شد.
یافته ها
پس از مداخله به روش آموزش همتا، فشار خون سیستولیک (0/01= P )، دیاستولیک (0/05 =P)، تعداد تنفس (0/03 = P) و ضربان قلب (0/001= P) به طور معنی داری کاهش یافت. کلیه این شاخص ها در گروه تور آشناسازی نیز کاهش معنی داری داشتند(0/001= P)؛ درحالی که در گروه کنترل، کلیه شاخص های همودینامیک افزایش یافتند (0/001= P). پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری بین گروه های مداخله و کنترل وجود داشت (0/001= P).
نتیجه گیری
آموزش همتا و تور آشنا سازی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر می تواند منجر به کاهش شاخص های همودینامیک بیماران شود؛ لذا بکارگیری این روش های آموزشی در این گروه از بیماران توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1513531 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.