بررسی فراوانی سروتایپ های انتروپاتوژن دارای ژن pap G در اشریشیاکلی جداسازی شده از ادرار و خون بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان خرم آباد

چکیده:
زمینه و هدف
اشریشیاکلی (coli Esherichia) باکتری گرم منفی می باشد که فلور طبیعی مجرای گوارشی انسان و حیوان است. ژن
pap G نقش مهمی در ساخت نوک فیمبریه - P و ایجاد عفونت های مجاری ادراری و سپتی سمی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی وجود سروتایپ های انتروپاتوژن (EPEC) واجد ژن pap G در سویه های جداسازی شده از ادرار و خون بود.
روش بررسی
از فروردین تا مهر 1392، در طی 6 ماه، تعداد 90 کلنی مشکوک به اشریشیا کلی از نمونه ی ادرار و خون بیماران جمع آوری شد. ایزوله ها توسط تست های استاندارد بیوشیمیایی، تعین هویت شدند و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها به روش انتشار از دیسک (استاندارد جهانی CLSI) انجام گرفت و فراوانی ژنpap G به روش Multiplex PCR مورد بررسی قرار گرفت و ایزوله هایG pap مثبت علیه آنتی ژن O سروتایپینگ شدند.
یافته ها
از بین 90 کلنی مشکوک به اشریشیاکلی، 72 مورد (80 درصد) باکتری اشریشیاکلی ایزوله شد. از این 72 مورد، 65 مورد (37/90 درصد) از نمونه ادرار و 7 مورد (73/9 درصد) از نمونه خون جداسازی شد. 30 مورد (7/41 درصد) از 72 مورد دارای ژن pap G (II ، III) بودند. از بین 30 مورد، 5 مورد (6/16 درصد) متعلق به سویه های اشریشیا کلی انتروپاتوژن O55 ،O114، O125، O128، O26بودند.
نتیجه گیری
در طی این بررسی حضور ژنIII) و pap G (II در اشریشیاکلی انتروپاتوژن جداسازی شده از ادرار و خون مشاهده شد. بنابراین سویه های انتروپاتوژن نیز قادرند مانند سویه های یوروپاتوژن دارای ژن pap G و فیمبریه P ایجاد عفونت های ادراری و سپتی سمی نمایند[I1] .
زبان:
فارسی
صفحات:
102 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1515654 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.