آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام

چکیده:
در این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و نیز روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران(استانهای اردبیل، همدان، زنجان، آدربایجان شرقی و غربی) از اطلاعات مربوط به8808 گله ی گاو هلشتاین، شامل 105118 رکورد روزآزمون استفاده شد. ویرایش لازم روی تمامی رکورد ها با استفاده از نرم افزارهای Access2010 و Fox Pro 8.0 انجام گرفت. برازش اثرات ثابت موثر برروی رکوردهای روزآزمون با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS انجام گرفت که تاثیر سال- فصل، گله- تاریخ روزآزمون و استان روی داده های روزآزمون و برای صفات مقدار شیر، درصد چربی و پروتین شیر معنی دار بود. همچنین اثر خطی و درجه دوم سن زایش به عنوان عامل کمکی بر روی هر سه صفت معنی دار بود. برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی، از نرم افزار SAS و رویه ی GLM5 استفاده شد. میزان وراثت پذیری برای صفات مقدار شیر، در صد چربی و درصد پروتئین با استفاده از رکودهای روزآزمون به ترتیب، 126/0، 02/0 و059/0 برآورد شد. نتایج نشان می دهند که دقت حاصل از رکورد های روزآزمون با استفاده از روش رگرسیون تصادفی بالاتر از رکودهای تصحیح شده برای 305 روز است و لذا در این مطالعه بر نتایج حاصل از رکوردهای روزآزمون و روش رگرسیون تصادفی تاکید می شود. نتایج حاصل از مدل رگرسیون تصادفی و رکوردهای روزآزمون نشان می دهند که وراثت پذیری تولید شیر، بیشترین و وراثت پذیری درصد چربی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده و وراثت پذیری درصد پروتئین در حد وسط قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
492 -497
لینک کوتاه:
magiran.com/p1518147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.