بررسی توانمندی مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه های همدیدی یزد و طبس)

چکیده:
ازآنجاکه سامانه های انسانی مانند کشاورزی و صنعت، که وابسته به عنصر های اقلیمی اند، بر مبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده و عمل می کنند؛ ضروری است تغییرات بلندمدت دما و بارش، که مهم ترین چالش در قلمرو علوم محیطی است، شناسایی شود و مدنظر قرار گیرد. برای پیش بینی بلندمدت عنصر های اقلیمی در دوره های آتی، استفاده از مدل های اقلیمی جهانی (GCMs)اجتناب ناپذیر است. به علت تفکیک درشت یاخته محاسباتی GCMs، ضروری است برای پیش بینی های مقیاس محلی و ناحیه ای از روش های ریزمقیاس نمایی برای تبدیل داده های بزرگ مقیاس به داده های مقیاس محلی و ناحیه ای استفاده شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی توانمندی مدل SDSMدر اقلیم گرم و خشک برای ریزمقیاس نمایی دما و بارش حاصل از خروجی مدل HadCM3تحت سناریوی A2است. در این راستا از داده های روزانه بازتحلیل NCEP/NCARو ایستگاهی دما و بارش در دوره 1961-2001 و داده های خروجی مدل HadCM3تحت سناریوی A2در دوره 1961-2001 شامل دما و بارش برای تولید سناریوی آتی با مختصات ایستگاه های همدیدی یزد و طبس استفاده می شود. مقایسه نتایج حاصل از تحلیل آماری برای هر دو مجموعه داده مشاهداتی و ریزمقیاس نمایی شده نشان می دهد که، مدل SDSMدر ریزمقیاس نمایی دمای خروجی مدل HadCM3در اقلیم گرم و خشک به درستی عمل می کند. بارش روزانه حاصل از ریزمقیاس نمایی به کمک مدل SDSMدر اقلیم گرم و خشک با داده مشاهداتی در اغلب آماره ها از جمله حداکثرها و حداقل های بارش تفاوت بارزی دارد. فقط برخی از آماره ها در مورد بارش مانند جمع ماهانه و حداکثر روزهای خشک متوالی با داده های مشاهداتی همخوانی دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1518225 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!