تعیین رابطه مدول های کشسان و حجم گاز در ناحیه مخزنی یکی از میدان های گازی جنوب ایران

چکیده:
هدف از این بررسی، محاسبه مدول های کشسان و مقایسه آنها با توجه به حضور گاز در سازندهای کنگان و دالان بالایی در یکی از میدان های گازی جنوب ایران است. در این تحقیق سرعت امواج تراکمی و برشی به ترتیب با استفاده از کندی امواج تراکمی و برشی حاصل از ابزار تصویرگر صوتی برشی دوقطبی(DSI) محاسبه شد. همچنین مقادیر داده های چگالی با استفاده از نمودار چگالی تعیین شد. مدول های کشسان (مدول حجمی، مدول برشی، مدول یانگ، پارامتر لامه) نسبت پواسون و نسبت K/μبا استفاده از روابط موجود محاسبه شد. با استفاده از نسبت Vp/Vsو تغییرات آن در ناحیه مخزنی، درصد حجم گاز مورد بررسی قرار گرفت. با مقایسه نمودارهای حجم گاز و Vp/Vsمشخص شد که با افزایش حجم گاز، نسبت Vp/Vsکاهش می یابد. با مقایسه نمودارهای حجم گاز و مدول های کشسان، روند تغییرات مدول های کشسان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که با افزایش حجم گاز، مدول های کشسان کاهش می یابند. همچنین نمودارهای نسبت پواسون و نسبت K/μبا نمودار حجم گاز مقایسه شد و نتیجه این مقایسه، روشن ساخت که کاهش نسبت های پواسون و K/μبا افزایش میزان حجم گاز همراه است. درضمن در سنگ های کربناته، محدوده نسبت پواسون (19/0 تا 3/0) و نسبت K/μ(27/1 تا 33/2) به میزان حجم گاز وابسته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1518231 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!