ارزیابی ریسک ایمنی در فرآیند توزیع برق با استفاده از روش بهبود یافتهET & BA و رتبه بندی آن با مدل های VIKOR و TOPSISدر محیط فازی

پیام:
چکیده:
مقدمه
صنعت برق یکی از صنایع پر خطر در بین صنایع مختلف می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی ریسک ایمنی در فرآیند توزیع برق با استفاده از روش ET&BA و مقایسه توسط روش های VikorوTopsis در محیط فازی انجام پذیرفته است .
روش کار
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات میدانی، کاربرگ ET&BA است. در تجزیه و تحلیل کاربرگ از دو روش Fuzzy Topsis و Fuzzy Vikor استفاده شده است.
یافته ها
دو شبکه برق فشار ضعیف و متوسط هوایی بالاترین درجه ریسک را در بین سایر انواع شبکه های انتقال و توزیع برق دارا است. هم چنین نتایج نشان داد که دو روش Topsisو Vikor از قابلیت مناسبی برای برخورداری رتبه بندی ریسک ها برخوردار است و نتایج حاصل از آن ها تقریبا یکی می باشد.
نتیجه گیری
یکی از مهم ترین علل بروز حوادث در صنعت توزیع و انتقال برق، ارتفاع و برق است که این مساله سبب شده است که شبکه های هوایی دارای رتبه ریسک بالاتری باشند. استفاده از مدل های تصمیم گیری در محیط فازی سبب می شود که قضاوت ارزیاب ها در فرآیند ارزیابی ریسک به حداقل برسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1519384 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!