اولویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله منطقه آزاد انزلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS

چکیده:
ارزیابی ریسک زیست محیطی گامی فراتر از ارزیابی بوده و در آن علاوه بر بررسی و تحلیل جنبه های مختلف ریسک، ضمن شناخت کامل از محیط زیست منطقۀ تحت اثر، میزان حساسیت محیط زیست متأثر و همچنین ارزشهای خاص زیست محیطی منطقه نیز در تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک منطقه درنظر گرفته میشود. جهت انجام این مطالعه ابتدا با استفاده از بازدید میدانی فعالیت هایی که منجر به بروز ریسک در عملیات ساخت اسکله منطقه آزاد بندر انزلی شده، شناسایی و به منظور استخراج ریسک های حایز اهمیت از پرسش نامه دلفی استفاده گردید. در نهایت از بین ریسک های شناسایی شده، 10 ریسک محیط زیستی جهت اولویت بندی انتخاب گردید. پس از شناسایی ریسک ها، شاخص های احتمال وقوع، شدت ریسک و حساسیت محیط پذیرنده به عنوان معیارهای اولویت بندی ریسک انتخاب گردید. جهت تعیین احتمال وقوع ریسک از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار2000ECPRO، جهت تعیین نمرات شدت ریسک از راهنماهای روش تحلیل مقدماتی خطرات و جهت تعیین مقادیر مربوط به حساسیت از منابع استفاده گردید. پس از تعیین شاخص ها از مدل تاپسیس جهت اولویت بندی ریسک ها استفاده گردید. نتایج اولویت بندی ریسک های مورد مطالعه نشان داد بیشترین میزان ریسک مربوط به افزایش کدورت، تغییر شکل بستر و آلودگی آب به ترتیب با وزن های 938/0، 898/0و662/0 می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1521948 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!