بررسی ید دفعی ادرار در دوران بارداری در مناطق شهری شهرستان ارومیه در سال1392

چکیده:
مقدمه
در طول دوران بارداری سنتز هورمون های تیروئیدی و متعاقب آن نیاز به ید به دلیل نیاز بالای جنین افزایش می یابد. در صورت کاهش مصرف ید از طریق مادر، جنین دچار اختلالات کمبود ید می شود. هدف کلی این مطالعه بررسی الگوی تغییرات ید دفعی ادرار در طول دوران بارداری است.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی 40 زن باردار در سه ماهه اول بارداری وارد مطالعه شدند. سابقه بیماری های تیروئیدی و سقط جنین از معیارهای خروجی این مطالعه بود. نمونه های تصادفی ادرار در سه ماهه اول، دوم و سوم جمع آوری شد و ید دفعی ادرار (urinary iodine excretion: UIC) با استفاده از روش کالریمتری سندل- کولتهف اندازه گیری شد.
نتایج
میانه ید دفعی ادرار در سه ماهه اول، دوم و سوم به ترتیب برابر μg/L 5/116، μg/L8/98 و μg/L100 بود. با استفاده از آزمون اندازه گیری های مکرر، تغییرات معنی داری(2/0P=) در ید دفعی در طول دوران بارداری مشاهده نشد. درصد فراوانی کمبود ید( μg/L150UIC < ) در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری به ترتیب برابر 72%، 75% و 86% بود.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که میانه ید دفعی ادرار(μg/L 1/105) در میان زنان باردار ساکن شهرستان ارومیه با مقادیر توصیه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای دانش آموزان و زنان غیر باردار پائین تر است. همچنین شیوع کمبود ید(μg/L 150UIC < ) در این منطقه در مقایسه با مناطق با کفایت ید، بالا بوده و نشانگر لوزوم ارائه ی مکمل یاری ید در این منطقه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1076 -1083
لینک کوتاه:
magiran.com/p1522533 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.