تاثیرآموزش مهارت ابراز وجود بر عزت نفس دانش آموزان

پیام:
چکیده:
مقدمه
برخورداری از مهارتهای زندگی نظیر مهارت ابراز وجود، توانایی های روانی-اجتماعی افراد را بهبود بخشیده و باعث افزایش عزت نفس می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود بر عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانهای شهر تهران صورت گرفت.
روش ها
مطالعه نیمه تجربی حاضر بر روی 80 دانش آموز دختر سال اول دبیرستان شهر تهران صورت گرفت. روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای بود. ابتدا پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت توسط 410 دانش آموز منتخب تکمیل گردید سپس از میان آنان80 دانش آموزی که نمره عزت نفس آنان کمتر از سطح متوسط به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. سپس، 8 جلسه آموزش2 ساعته به روش گروهی برای دانش آموزان گروه مداخله اجرا شد و دو هفته پس از پایان برنامه آموزشی مجددا پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت توسط دانش آموزان هر دو گروه آزمایش و شاهد تکمیل گردید و عزت نفس دو گروه مقایسه گردید. تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری SPSS v.16 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد اکثر (93%) واحدهای مورد پژوهش دارای دو والد بودند و تنها 5% دانش آموز تک فرزند خانواده بودند. همچنین نتایج نشان دادند که بین عزت نفس دانش آموزان گروه مداخله که مهارت ابراز وجود را آموزش دیده بودند و دانش آموزانی که این آموزش را ندیده بودند تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. آزمون تی مستقل قبل از مداخله بین میزان عزت نفس دانش آموزان دو گروه مداخله و شاهد تفاوتی نشان نداد، اما در گروه مداخله بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله از 3/08± 27/57به 5/91± 34/23افزایش یافت که این تفاوت از نظر آماری معنی داری بود (05/0
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1522564 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.