تعیین سطح سرمی مس در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز

چکیده:
مطالعه ی حاضر، جهت تعیین سطح سرمی مس، در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، بر اساس آنالیز بیوشیمیایی و به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی انجام گردید. این تحقیق در فاصله ی بین سال های 93-1392 بر 250 نمونه سرمی، از جمعیت سگ های شهری و روستایی به ظاهر سالم و در سنین مختلف صورت گرفت. سگ های شهری، از بین موارد ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شده و سگ های روستایی به 4 منطقه (شمال، شرق، غرب و جنوب) تقسیم شدند. تقسیم بندی بر اساس سن، جنس، نژاد، منطقه و جیره ی غذایی انجام گردید. سگ های مورد مطالعه بر اساس سن به 3 گروه (کم تر از 1 سال، 1 تا 3 سال و بالای 3 سال) دسته بندی شدند. بیش ترین انتشار نژادی در سگ های شهری عبارت بود از: مخلوط (24 درصد)، ژرمن شفرد (6/21 درصد)، تریر (4/18 درصد)، اشپیتز (2/11 درصد) و دوبرمن پینچر (6/9 درصد). نتایج حاضر نشان داد که میانگین و انحراف معیار غلظت مس سرم، در سگ های شهری و روستایی، به ترتیب 49/0±09/21 و 29/0±27/15 میکرومول در لیتر است. میزان مس سرم، به طور معنی داری در سگ های شهری بیش تر از روستایی (001/0>p) و در نژادهای کوچک بیش تر از بزرگ بود (86/4±59/20 در مقابل 71/4±27/17) (01/0p<). هم چنین میانگین غلظت مس سرم در سگ هایی که در جیره ی غذایی آن ها گوشت وجود داشت به شکل معنی داری (001/0p<) بیش تر از آن هایی بود که در غذایشان از گوشت استفاده نشده بود (05/5±64/20 در مقابل 18/1±59/12). میانگین و انحراف معیار مس سرم، در تمام نمونه ها در محدوده ی طبیعی قرار داشت (04/19-16/17 ، 95% CI: ، 31/0±10/18). غلظت مس سرم، تفاوت معنی داری را بین سن، جنس و مناطق مختلف در سگ های مورد مطالعه نشان نداد (05/0p>). این مطالعه نشان داد که غلظت مس سرم، به طور معنی داری در سگ های شهری بیش تر از روستایی و در نژادهای کوچک بیش تر از بزرگ بود. به نظر می رسد، مطالعه ی حاضر اولین تحقیق در خصوص سطح سرمی مس در سگ های ایران به شمار می رود.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1522815 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.