بعد شناسی اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی: درونی، بیرونی و نهادی

چکیده:
برنامه ی درسی آموزش پزشکی، به عنوان نقشه ی یادگیری، قاعدتا بایستی به تغییر رفتار و ایجاد مجموعه ای از دانش، تفکر، نگرش، ارزش و مهارت ها در فراگیران منجر گردد. توانمندسازی دانشگاه برای پویش معنادار و سازنده در آینده ای متحول و متغیر، مستلزم طراحی و اجرای برنامه های درسی اثربخش می باشد تا از این طریق، تحولی اساسی در نظام آموزشی به طور خاص و نظام اجتماعی به طور عام ایجاد گردد. با درک اهمیت اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی جهت تحقق اهداف غایی، رسالت و چشم انداز دانشگاه های علوم پزشکی و نظر به جامعیت رویکرد سه بعدی درونی، بیرونی و نهادی اثربخشی و قابلیت کاربردی آن جهت سنجش اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی، مطالعه-ی حاضر به بررسی ابعاد سه گانه ی اثربخشی در برنامه ی درسی آموزش پزشکی با نگاهی بین رشته ای پرداخته است. توجه به اثربخشی برنامه ی درسی از سه بعد درونی، بیرونی و نهادی می تواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی برنامه های درسی در دانشگاه های علوم پزشکی فراهم سازد. این مطالعه نشان می دهد که ایجاد تعادل و انسجام بین عوامل درونی (اثربخشی درونی) و هماهنگی و تعادل بین برنامه ی درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در ارتباط با محیط پیرامون و همچنین برقراری ارتباط مناسب با محیط پویا و متغیر (اثربخشی بیرونی) و در پی آن تحقق رسالت ها و مطلوبیت های اساسی برنامه ی درسی آموزش پزشکی (اثربخشی نهادی) در تعامل با همدیگر، ضرورتی تام دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523213 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!