بررسی دیدگاه دانشجویان درباره ی آموزش و ارزشیابی بخش اندو در دانشکده ی دندان پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی1392_1393

پیام:
چکیده:
دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه بوده و رضایتمندی آنان از فعالیت های انجام شده در دانشگاه می تواند در نگرش آنها به رشته ی تحصیلی شان در جهت حفظ و ارتقای کیفیت آموزش موثر باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی دیدگاه دانشجویان درباره ی نحوه ی آموزش و ارزشیابی بخش اندو در دانشکده ی دندان پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی1392_1393 می باشد. این بررسی به صورت مقطعی بر روی کلیه ی دانشجویانی که در این سال تحصیلی واحدهای اندو عملی را انتخاب کرده بودند، صورت گرفت (سرشماری). جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی استانداردی که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده شد. پردازش داده ها توسط آزمون های آماری آنووا (ANOVA) و t مستقل صورت گرفت. بر اساس نتایج مشخص شد که میزان رضایت دانشجویان دختر در مورد پرسنل کمتر از پسر است که این اختلاف معنادار بوده (05/0> (Pو رضایت دانشجویان انتقالی در قسمت انتخاب واحد، امکانات بخش، اساتید وارزشیابی نسبت به دو سهمیه ی دیگر بیشتر است. همچنین دانشجویان واحد اندو 4 عملی به جز در قسمت ارزشیابی رضایت کمتری را در سایر موارد نسبت به بقیه بیان نمودند. به طورکلی، می توان بالاترین رضایت را در دانشجویان تکمیلی و پایین ترین میزان رضایت را در دانشجویان آزاد یافت. همچنین دانشجویان واحد اندو 4 عملی رضایت کمتری را نسبت به سایر واحدهای اندو عملی دارند. در مجموع، رضایت از بخش اندو در سطح کم قرار دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523220 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!