کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و رابطه ی آن با مدیریت دانش در کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رابطه ی آن با مدیریت دانش اجرا شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. تعداد 180 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش از دو پرسش نامه سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش به عنوان ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی و با روش همبستگی بود. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون t تک گروهی نشان داد که میزان پنج مولفه ی سازمان یادگیرنده شامل قابلیت های فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی کمتر از مقدار متوسط است. همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین پنج مولفه ی سازمان یادگیرنده با مدیریت دانش، رابطه ی مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو مولفه ی تفکر سیستمی و الگوهای ذهنی بهترین پیش بین های مدیریت دانش هستند. سطح معناداری قابل قبول نیز برابر 05/0 درنظر گرفته شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523222 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!