بررسی نقش میانجی گر طرح واره های هیجانی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و سوگیری توجه

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گر طرح واره های هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی و سوگیری توجه بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی آماری، کلیه ی دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1392-1393 بودند. بدین منظور، 250 دانشجو (125 دختر و 125 پسر)، به روش نمونه گیری در دسترس، در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سبک های دلبستگی بزرگسالان (بشارت، 1384)، مقیاس تجدیدنظرشده طرح واره های هیجانی (شاهورانی، 1393) و آزمایه ی تصویری دات پروب بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مسیر با نرم افزار 21 AMOS، استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان سبک های دلبستگی، سبک دلبستگی دوسوگرا به صورت غیر مستقیم و از میان طرح واره های هیجانی، طرح واره ی هیجانی درک و کنترل، پذیرش و توافق عمومی، مستقیما به طور معناداری سوگیری توجه را پیش بینی کردند. همچنین طرح واره های هیجانی عقلانی سازی و ساده انگاری هیجان، به طور معناداری توسط سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی پیش بینی شدند. در نهایت، مشخص شد که سه طرح واره ی هیجانی درک و کنترل، پذیرش و توافق عمومی، نقش میانجی گری کامل را در پیش بینی سوگیری توجه به چهره های تهدید کننده، براساس سبک دلبستگی دوسوگرا، ایفا کردند.
زبان:
فارسی
صفحه:
94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523223 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!