دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پیام:
چکیده:
انگیزه های انتخاب رشته ضمن تاثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه ی تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته ی تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1392 روی 430 دستیار پزشکی به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته بود مشتمل بر 24 سوال که در یک مطالعه ی مقدماتی روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های تی مستقل و مجذور کای با استفاده از نسخه ی 18 نرم افزار SPSS انجام شد. از 430 دستیار تعداد 219 نفر (52 درصد) مرد و تعداد 310 نفر (75 درصد) متاهل با میانگین سنی 9/4±8/34 بودند. توانایی انجام کار بهتر، بالابردن دانش و آگاهی و علاقه ی شخصی به ترتیب با میانگین 45/4، 39/4 و 36/4 به عنوان بالاترین اولویت بیشترین تاثیر؛ و راحتی و بی دردسر بودن، نداشتن اورژانس و استرس با میانگین 33/2، 50/2 به عنوان پایین ترین اولویت کمترین تاثیر را در انتخاب رشته ی تخصصی داشتند. تعداد 284 نفر (7/66 درصد) از رشته ی تحصیلی رضایت داشتند و تعداد 142 نفر (3/33 درصد) اعلام داشتند که از رشته ی تحصیلی خود رضایت ندارند. میزان رضایت دستیاران به تفکیک سن، جنس و وضعیت تاهل تفاوت معناداری نداشت. یافته های این پژوهش می تواند در شناسایی انگیزه های ادامه ی تحصیل دستیاران و کمک به هدایت تحصیلی آنان موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523235 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!