نقش باورهای هوشی و جهت گیری اهداف پیشرفت در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان

پیام:
چکیده:
مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش مولفه های نظریه ی شناختی-اجتماعی دوئک (باورهای هوشی و اهداف پیشرفت) در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 375 نفر (175 زن و 250 مرد) از دانشجویان رشته های علوم انسانی، فنی-مهندسی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول انتخاب شدند و پرسش نامه های اهمال کاری (لی 1986)، نظریه ضمنی هوش (عبدالفتاح و ییتس 2006) و پرسشنامه هدف پیشرفت (الیوت و مک گریگور 2001) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که بین اهمال کاری تحصیلی با باورهای ذاتی به هوش و اهداف عملکرد-گرایش و عملکرد-اجتناب رابطه ی مثبت و معنادار و بین اهمال کاری با باورهای افزایشی به هوش و اهداف تسلط-گرایش رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که اهداف تسلط-گرایش و عملکرد-گرایش و باور افزایشی به هوش، توانستند به طور معنادار متغیر اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523241 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!