بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز در سال 1391

پیام:
چکیده:
مقدمه
همسرآزاری یکی از دلایل اقدام به خودکشی می باشد، با شناسایی زنانی که دارای افکار خودکشی هستند می توان زمینه را برای مداخلات پیشگیری کننده مناسب برای جلوگیری از اقدام به خودکشی توسط آنان فراهم نمود. این مطالعه با هدف بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز طراحی و اجرا شد.
روش پژوهش: این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بر روی 113 نفر از زنانی که با شکایت همسرآزاری به پزشکی قانونی اهواز – مراجعه کرده بودند انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس و ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسش نامه دموگرافیک، سوء رفتار با زن و افکار خودکشی بک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t ، ANOVA ، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
از میان افراد مورد بررسی 49/52 درصد از زنان دارای افکار خودکشی بودند، 21/35 در صد از زنان دارای افکار خودکشی متوسط 28/15 و درصد از آنان دارای افکار خودکشی شدید بودند. افکار خودکشی با سوء رفتار جنسی تفاوت معنی داری داشت (P=0/003)
نتیجه گیری
افکار خودکشی در زنان قربانی همسرآزاری از شیوع بالایی برخوردار است، بنابراین پیشنهاد می شود برنامه ی غربالگری و ارجاع بموقع این زنان نزد متخصصین مربوطه و گذاشتن جلسات مشاوره برای بهبود بهداشت روانی آنان اجرا گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523602 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.