ارتباط پلی مورفیسم کدون V57I ژن AURKA با سرطان پستان در بیماران شهر سبزوار

چکیده:
سابقه و هدف
تومورهای بدخیم غده پستان دومین عامل کشنده در خانم ها می باشند. در مورد نقش سرطان زایی پلی مورفیسم هموزیگوتی و هترزیگوتی اگزون 4 کدون V57I والین/ ایزولوسین (Val/Ile) ژن AURKA در سرطان پستان اطلاعات متفاوتی گزارش شده است. هدف از این مطالعه مشخص کردن ژنوتیپ های کدون V57I ژن AURKA در بیماران مبتلا به سرطان بدخیم پستان در مقایسه با نمونه شاهد در شهرستان سبزوار می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه شاهدی- موردی بوده و بر روی 200 نمونه شامل یک صد نمونه مبتلا به سرطان غده پستان و یک صد نمونه سالم (شاهد) انجام شد. DNA نمونه ها به وسیله کیت استاندارد استخراج شد و با استفاده از پرایمر اختصاصی کدون V57I ژن AURKA تکثیرگردید و با روش (PCR-RFLP) و با استفاده از آنزیم BstUI ژنوتیپ های کدون V57I ژن AURKA تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون هاردی- واینبرگ کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
فراوانی ژنوتیپی هموزیگوتی والین/ والین (Val/Val) در بیماران بدخیم و سالم به ترتیب 76 (38 درصد) و 68 (30 درصد) بود. فراوانی ژنوتیپی هتروزیگوتی والین/ ایزولوسین (Val/Ile) در بیماران مبتلا به سرطان بدخیم پستان و سالم به ترتیب 17 (5/8 درصد) و 30 (15 درصد) بود و فراوانی ژنوتیپی هموزیگوتی ایزولوسین/ ایزولوسین (Ile/ Ile) در نمونه های سرطانی و شاهد به ترتیب 7 (5/3 درصد) و 2 (1 درصد) مشاهده شد. بین نوع ژنوتیپ در نمونه های بدخیم (مورد) و سالم شاهد تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (03/0< p).
استنتاج: فرم هموزیگوتی ژن V57I AURKA در نمونه های بدخیم بیش تر از نمونه های شاهد مشاهده شد، بنابراین احتمال داده می شود که تعیین ژنوتیپ ژن AURKA بتواند در پیش آگهی و ارزیابی روند درمانی سرطان پستان کمک کننده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523889 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.