تبیین وجودشناختی فطریات از طریق مبانی حکمت متعالیه

نویسنده:
پیام:
چکیده:
فطریات انسان، از جهات پرشماری درخور بررسی هستند. این مقاله به تبیین وجودشناختی حقایق فطری موجود در انسان می پردازد. امور فطری عبارت اند از استعدادهای انسان که به تدریج در قلمرو عقل نظری و عقل عملی تجلی می یابند. امور فطری در این صورت مشمول قاعده فلسفی «کل حادث مسبوق بقوه و ماده تحملها» خواهند بود که مبین نیاز آنها به محل (موضوع) مادی است. نیاز امری مجرد (مانند ادراک عقلی) به موضوعی مادی، با اصول فلسفی رایج در فلسفه های پیش از صدرالمتالهین تبیین پذیر نیست؛ اما با استفاده از اصول فلسفی حکمت متعالیه می توان اثبات کرد که امور فطری، استعدادهای موجود در نفس انسان هستند که به تدریج از طریق حرکت جوهری اشتدادی فعلیت می یابند. بر اساس اصول فلسفی صدرالمتالهین، فطریات نحوه وجود انسان هستند و نه صفاتی عارض بر وجود او.
زبان:
فارسی
در صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1524599 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!